Behandelovereenkomst

Behandelovereenkomst

Dit gedeelte van de website is bedoeld om u te informeren over de gang van zaken rondom uw Complementaire behandeling.

Wij gaan er vanuit dat u zich kunt vinden in deze voor ons gebruikelijke wijze van werken en hopen op een prettige samenwerking met u.

Bij de eerste afspraak met uw therapeut komt de behandelovereenkomst tot stand. De behandelovereenkomst is de overeenkomst tussen de therapeut en de patiënt waarin wordt afgesproken dat de therapeut de complementaire handelingen als screenen, onderzoeken, adviseren en het uitvoeren van het behandelplan mag toepassen met als doel aan de hulpvraag van de patiënt te voldoen. Wanneer de therapeut verwacht u niet of niet verder te kunnen helpen, dan zal de therapeut dit met u bespreken. Daarnaast maken de onderstaande beschreven huisregels, rechten en plichten en betalingsvoorwaarden onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelovereenkomst.

Huisregels

  • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
  • In de praktijk mag niet worden gerookt.
  • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen in en / of buiten het pand.
  • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 2 werkbare dagen voor aanvang van de behandeling te worden afgezegd. Bij het niet of niet tijdig afzeggen van de afspraak wordt het volledige tarief van de voorgenomen behandeling bij u in rekening gebracht.
  • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van patiënten, welke zich niet hebben gehouden aan de instructies van het personeel.
  • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie, ambulance) op te volgen.

Rechten en plichten

In ons streven naar een optimale behandeling hebben wij als zorgverlener en u als patiënt een aantal rechten en plichten. Hierop is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing. Enkele belangrijke bepalingen zijn: informatieplicht, toestemmingsvereiste, recht op privacy (zie privacyreglement), recht op inzage dossierplicht, geheimhoudingsplicht, goed hulpverlenerschap. Daarnaast hebben wij een aantal plichten en u als patiënt een aantal rechten met betrekking tot 'het verwerken van persoonsgegevens' hierop is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

 

1.    De overeenkomst tussen Praktijk Wiersma en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.
2.    Praktijk Wiersma zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op Praktijk Wiersma rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
3.    Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Praktijk Wiersma worden medegedeeld.
4.    Praktijk Wiersma heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5.    Indien door Praktijk Wiersma of door Praktijk Wiersma ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6.    Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak behoudt Praktijk Wiersma zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Betaling en incassokosten
1.    Betaling dient steeds te geschieden na behandeling via een PIN-transactie of Contant, op een door Praktijk Wiersma aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Praktijk Wiersma is gerechtigd om periodiek te factureren.
2.    Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3.    Indien de cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00 exclusief omzetbelasting.
4.    Indien Praktijk Wiersma echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Aansprakelijkheid
1.    Praktijk Wiersma is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Praktijk Wiersma is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Praktijk Wiersma is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
2.    Indien Praktijk Wiersma aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Praktijk Wiersma beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
3.    Praktijk Wiersma is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4.    Praktijk Wiersma is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of natuurlijke medicijnen. De leverancier van deze supplementen, natuurlijke medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Praktijk Wiersma zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, natuurlijke medicijnen.
5.    De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Praktijk Wiersma.

Privacy
Praktijk Wiersma zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Praktijk Wiersma daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.

Beëindiging overeenkomst
1.    Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.
2.    Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
o   –  de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding recht- vaardigen.
o   –  voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen
3.    Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Praktijk Wiersma, zal Praktijk Wiersma in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Praktijk Wiersma extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Praktijk Wiersma anders aangeeft.

Vrijwaring
De cliënt vrijwaart Praktijk Wiersma voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Praktijk Wiersma toerekenbaar is. Indien Praktijk Wiersma uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden Praktijk Wiersma zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Praktijk Wiersma, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Praktijk Wiersma en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

Toepasselijk recht en geschillen
1.    Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Praktijk Wiersma partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2.    De rechtbank Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
3.    Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Klachten
Orthomoleculair therapeut Edwin Wiersma is aangesloten bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen. Heeft u klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. U kunt de Klachtencommissie hiervoor inschakelen. Klik hier voor meer informatie
 

Meer informatie of een afspraak maken? Bel 030-2254713 Neem contact op